O nás | Remopel

O nás

Spoločnosť REMOPEL, s.r.o. Sabinov vznikla na základe spoločenskej zmluvy. Dňom 08. 08. 2001 bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Prešove s právnou formou ako spoločnosť s ručením obmedzeným, pod číslom vložky 12974/P

Spoločnosť sa špecializuje na pozemné staviteľstvo, a to na výrobu a osadzovanie vodojemov, výrobu malých a stredných čističiek odpadových vôd a výstavbu celkovej kompletnej sústavy kanalizácie a čističiek odpadových vôd pre obce bez doterajšej kanalizácie. Za účelom vysokej kvality uskutočňovaných prác si spoločnosť určila a vypracovala hlavné zásady systému riadenia kvality. Cieľom aplikácie týchto upravených zásad je dosiahnutie plnej spokojnosti všetkých odberateľov.

Spoločnosť REMOPEL, s.r.o., Sabinov realizovala prevažne vodovodné a kanalizačné siete, rovnako výstavby lesných ciest, miestnych komunikácií a chodníkov. Na tento druh prác sa zameriavame z dôvodu využitia vlastného strojnotechnologického vybavenia. Spoločnosť má prevádzku a výrobné priestory v meste Sabinov, v časti, ktorá je v územnom pláne mesta vyčlenená na podnikateľské a priemyselné aktivity.

Ak vychádzame z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, potom doterajší výrobný program spoločnosti REMOPEL, s.r.o. napĺňa záujmy rozvoja vodohospodárskej

infraštruktúry, pretože vie poskytnúť svoje služby na dostavbu siete čistiarní odpadových vôd a kanalizačných sietí v regióne. Zabezpečenie kvalitného vodného hospodárstva, ktoré v sebe zahŕňa aj výstavby a dostavby ČOV a kanalizačných sietí, v rámci celého Slovenska ako člena Európskej únie, prostredníctvom produkcie vyrábanej spoločnosťou predstavuje jeden z hlavných úspechov firmy. Keďže firma zabezpečuje aj servis a nevyhnutnú údržbu ňou vyrábaných produktov, je táto časť výrobného programu perspektívna do budúcnosti

Za veľké pozitívum spoločnosti považujeme tú skutočnosť, že spoločnosť pri svojich stavebných aktivitách využíva vlastný systém riadenia kvality. Systém riadenia kvality firma aplikuje v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) na všetkých stavbách, ktoré proponuje a realizuje v rámci verejného obstarávania, priamym zadaním na základe uzatvorenej „Zmluvy o dielo“, alebo objednávok uzatvorených v zmysle obchodného zákonníka, od prevzatia staveniska až po jeho odovzdanie. Pri realizácii stavieb spoločnosť REMOPEL, s. r. o. plne rešpektuje Stavebný poriadok, ktorý podrobne opisuje druhá časť stavebného zákona. Na zabezpečenie stavebnej činnosti zamestnáva pracovníkov, ktorí spĺňajú náležitosti predpísané zákonom a majú na výkon svojej funkcie (stavbyvedúceho) požadované spôsobilosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Predmet činnosti spoločnosti:

Technologické vybavenie

Spoločnosť disponuje hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ďalej výrobnými priestormi na ulici Hollého 44 v Sabinove; komplexnými výrobno–technickými zariadeniami pre výrobu ČOV. Strojový park pozostáva z osobných a nákladných dopravných a mechanizačných prostriedkov.